Vendestigens förskola

Barngruppen
Vendestigens förskola har en familjär verksamhet med en stark gemenskap och ett nära samarbete mellan barngrupperna. Verksamheten är uppdelad i två barngrupper – en för småbarnen 1-3 år och en till storbarnen 4-6 år för att kunna erbjuda en anpassad verksamhet efter varje enskilt barns behov och kunskapsnivå.

Pedagogik
Vår pedagogik utgår ifrån ett urval av olika arbetssätt och teorier. Syftet med vårt arbetssätt är att tillgodose barnens behov och utvecklingspotential. Vi anser att alla barn är kompetenta och att vår uppgift som pedagoger är att utmana och bemöta varje barn utifrån deras nivå.

Aktiviteter
I vår verksamhet erbjuder vi en variation av aktiviteter som utgår från läroplansmålen och barnens intressen. Vi tar tillvara på vårt närområde och besöker olika lekplatser och grönområden här i Djursholm. Vi har dagligen lärandeaktiviteter som berör olika ämnen som språk, matematik, naturvetenskap, värdegrunden m.fl., där målet är att väcka barnens lust för lärande. Vi har även stort fokus på den fria leken eftersom det är en grundläggande del av barns utveckling, där de får tillfälle att leva ut sin fantasi, sina erfarenheter och sin sociala kompetens.