Skip links

Vendestigens förskola

Förskola

Vendestigens Förskola eftersträvar att erbjuda föräldrar och barn en liten verksamhet där alla syns och får utrymme. På förskolan har vi barn i åldrarna 1-5 år. Huvudfokus för vår pedagogik är att skapa trygghet, arbetsro och nyfikenhet bland barnen. Vi arbetar för individuell utveckling, en verksamhet som berikar och stärker självförtroendet, samt att lokaler och miljö ska bidra till lärande och utveckling.

Vi utgår ifrån det enskilda barnet och möter det där han/hon befinner sig. Vi arbetar genom projekt där vi vägleder barnen i deras utveckling och lärande. Vi arbetar med projekt varje termin där vi utgår från läroplanens mål och barns delaktighet och inflytande. I projekten strävar vi efter balans mellan olika ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och ren glädje. Tack vare olika aktiviteter, projekt och lekar, utifrån barnens intressen, skapar vi lust att lära. Leken är viktig och är en naturlig del av den dagliga verksamheten. I leken har barnen möjlighet att pröva olika roller, härma, imitera och leva sig in i hur andra tänker och känner, vilket bidrar till att den sociala förmågan stärks och utvecklas.

Vi eftersträvar ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Vi har anpassat våra lokaler utifrån vår pedagogiska modell. Den bygger på att det enskilda barnet får det utrymme att växa och utvecklas som krävs för att bidra till att stärka självförtroendet, medvetandegöra sina möjligheter och låta nyfikenheten att lära nytt, lära mer och lära om vara ledorden. Förskolan ligger centralt belägen i Djursholm, i närheten av Djursholms torg och dess grönområden. I direkt anslutning till förskolan finns kollektivtrafik med goda buss- och tågförbindelser. Med gångavstånd finns det bibliotek och diverse lekplatser tillgängligt att utforska i närmiljön. Vi för kontinuerlig dialog med alla föräldrar och anpassar oss utifrån barnens behov. Vi arbetar med vår miljö, både på förskolan och i vår omvärld. Vi lägger stor vikt vid barns hälsa och erbjuder barnen utomhusverksamhet, bra mat, rörelse i form av musik och rytmik samt en integrerad verksamhet med våra skolbarn.

Välkommen till oss på Vendestigens Förskola!

Verksamhetsplan 2020-2021
Plan mot kränkande behandling 2020-2021
Likabehandlingsplan 2020-2021