Skip links

Skola

Elevhälsan

Specialläraren arbetar i samråd med klasslärare analyserar, bedömer och stödjer specialläraren språk-, läs- och skrivutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd. Specialläraren och eleven arbetar tillsammans med olika läs- och skrivprojekt. Då eleven behöver hjälp med avkodningen arbetar vi med ”Läsinlärning i sju steg” och Bravkod (läslistor).

Vi har också en matematiklärare som arbetar på samma sätt i små grupper eller enskilt utifrån behoven.

Skolsköterskan kommer till skolan två dagar i månaden och arbetar främst med individuella hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt hälsosamtal, stödsamtal, hälsoupplysningar, råd och stöd till föräldrar och elever samt vaccinationer.

Skolläkaren arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande. Skolläkaren är legitimerad läkare och har fördjupad medicinsk kunskap inom områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, vaccinationer och smittskydd samt hälsofrämjande arbete. Skolläkaren kommer till skolan och utför uppgifter enligt Socialstyrelsen och Skolverket.

Skolkurator anlitas vid behov och utifrån den individuella situationen. Vi har olika kuratorer kopplade till skolan.