Skip links

Vision och Mål

Skola

Vision
Vendestigens Förskola och Skola skall sträva mot att vara en icke begränsande, jämlik, utvecklande och ledande verksamhet med varje barns/elevs individuella utveckling, framtid och möjligheter i fokus.

Mål
– Vendestigen skall utveckla den pedagogiska verksamheten kring alla barn så att inte verksamheten fokuserar kring enstaka individer.
– Målet är att alla elever skall få den tid och det stöd som de behöver för att nå sin fulla potential.
– Målet är att alla elever skall uppnå de nationella målen.
– Målet är att alla pedagoger känner sig utmanade och får utvecklas i sin roll.
– Målet är att samarbetet med pedagoger utvecklas och att alla känner stöd från sina kollegor.
– Målet är att utveckla ansvarstagandet mellan de olika verksamheterna – skola, förskola och fritids.