Skip links

Skola

Skola

Vårt skolhus
– Vi har ljusa, inbjudande lokaler med flera grupprum. Simhall, idrottshall, fotbollsplan och slöjdsalar i anslutning till skolbyggnaden.

Trygghet
– Tack vare vår litenhet har våra elever förtroende för samtliga pedagoger i verksamheten. De vet att de kan gå till alla pedagoger vid behov.
Vi har ett tillåtande klimat och uppmuntrar oliktänkande. Vi skapar trygghet genom respekt, empati och aktivt lyssnande. Vi har ett väl fungerande elevråd, där alla har möjlighet att påverka. Vi har ett nära samarbete med hemmet där vi har en öppen dialog.

Medvetet lärande
– Vi arbetar med elevernas förståelse kring sin inlärning och utveckling, sin egen person och sitt egna ansvar samt lärstilar, utvärdering och studieteknik.


Tydlig struktur
– Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning i elevernas lärprocess genom bland annat läxförhör, prov, nationella prov och diagnoser.


Svenska
– Vi startar varje morgon med tyst läsning. Basen för inlärning är läsning och vi lägger därför stor vikt vid det. Vi arbetar med individuell läsning, parläsning, läsförståelse och läsning mellan raderna. Vi har under året olika skrivprojekt där vi skriver fakta, skönlitterärt, instruktioner och beskrivningar för hand eller digitalt. I de äldre årskurserna lyssnar vi också på poddar med olika uppgifter i hörförståelse. För de yngre arbetar vi mycket med högläsning och återberättande.


Matematik
– Våra pedagoger är utbildade inom Singaporemodellen och arbetar med läromedlet Singamatematik. Vi tränar problemlösning individuellt, i par och i helklass. Vi utför matematiklaborationer där eleverna får träna på praktisk matematik. Redan från de yngre årskurserna tränar eleverna kodning för att i de äldre gå mot programmering.


Engelska

– Vi startar engelska undervisning redan i årskurs 1. Vi har små kunskapsbaserade grupper där eleverna får utvecklas individuellt. Undervisningen fokuseras i de yngre årskurserna mycket på att tala och att bli bekväma med språket. Detta sker genom bland annat lek, sång och spel. I de äldre åldrarna har eleverna bland annat drama, uppsatsskrivning och bokrecensioner.


Projekt
– Varje termin har skolan ett gemensamt projekt. Fokus på projektet varierar och har tidigare varit bland annat ”Kost och hälsa”, ”Tricks med kemi”, ”The big five” och ”Vendestigens Oscarsgala”. Projektet sträcker sig över ett flertal veckor och kan både vara åldershomogena och åldersblandade.


Idrott/rörelse
– Vi strävar efter att varje dag ha någon form av rörelseaktivitet i form av bland annat promenader och klassrumsdans. Eleverna har idrott två gånger per vecka och förskoleklassen erbjuds simskola under läsåret.


Traditioner
– Traditioner som vi på Vendestigen värnar om har sedan starten bland annat varit Luciatåget. De senaste åren har det hållits i Petruskyrkan i Stocksund dit familj och vänner blivit inbjudna. En annan tradition är Vårkonserten – då våra elever sjunger, dansar och spelar instrument. I början av varje läsår bjuds alla föräldrar både på skola och förskola in på en picknick, där de får träffa andra föräldrar, pedagoger och elever. Både jul- och sommaravslutningar hålls i Djursholms kapell.


Förskoleklassen
Förskoleklassen har ett nära samarbete med årskurs 1-2. De får en fadder från årskurs 2 vid skolstart. Förskoleklassen arbetar enligt schema med ämnen som matematik, svenska, So/No, bild och ”röris”.

Efter skoldagen erbjuds fritids.


Digitalt
På Vendestigens skola finns digital utrustning att användas redan från Förskoleklass. Från årskurs 4 får eleverna låna en IPad som arbetsverktyg. Skola, elev och vårdnadshavare skriver ett avtal med gällande regler.  Den ska lämnas kvar på skolan efter skoldagen. Årskurs 5 och 6 får ta hem IPaden för att kunna arbeta hemma med sina inlämningsuppgifter.


Samarbete mellan skola & föräldrar


– Skolan förväntas att:

Möta ditt barn med respekt.
Skapa arbetsro.
Genomföra omdömen inför utvecklingssamtal (åk 1-5)
Genomföra utvecklingssamtal och betygssamtal (åk 6)
Genomföra enkäter.
Erbjuda varierad undervisning.


– Föräldrar förväntas att:

Se till att ert/era barn kommer i tid till skolan.
Att hemuppgifterna blir gjorda och lämnas in i tid.
Att anmäla frånvaro vid sjukdom.
Se till att barnen har ordentliga kläder till idrottslektioner samt utomhusaktiviteter och raster.
Se till att barnen har med sig påfyllda pennskrin med tillhörande arbetsmaterial.
Besvara enkäter om verksamheten