Skip links

Skola

Individanpassning

Matematik
Läromedlen vi använder oss av inbjuder till att eleverna kan gå framåt i sin egen takt. Vi använder oss av böcker, datorer, iPads, laborativt material och praktiska övningar. Då eleven befäst ett område beslutar läraren att hon/han får gå vidare. Om eleven visar sig ha gått för fort fram gäller det att våga backa och börja om inom det kunskapsområdet.

Musik
Bland annat genom skolans satsning på musik/rytmik öppnar vi våra elevers möjligheter och förutsättningar till att utveckla sin förmåga för inlärning. Barnen tränas inte bara i de traditionella inlärningsformerna, att ta in kunskap genom att läsa, skriva eller lyssna. Musiken och rytmiken stimulerar även andra intelligenser. Vi erbjuder fler och olika vägar för att tillgodose de olika individernas inlärningsprocesser.

För att lättare hinna se varje individs behov och utveckling strävar vi mot att ha en hög lärartäthet. Antingen kan vi lyfta ut mindre grupper från den stora klassen eller så är vi fler än en vuxen i klassrummet vilket ger möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper vid behov.

Engelska
Grupperna är små vilket ger läraren bättre möjlighet att hinna se varje elevs behov och utveckling. Vid behov kan eleven byta grupp till den nivå som passar honom/henne. Uppgifterna utvecklas och kraven anpassas efter varje elevs kunskapsnivå.

So/No
Skolan arbetar i projekt som är baserade på målen i no- och so- ämnena. Övriga ämnen integreras i projekten beroende på uppdrag. Vi arbetar med projekt i 5-6 veckors perioder men en dag i veckan och ha 4 veckor ämnes perioder emellan projekten. Alla elever har en egen projektbok.

Arbetena bedöms individuellt där vi utgår från elevens egen förmåga och utveckling.