Skip links

Förskola

Dokumentation

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.” (Skolverket 2016, s.14).

Dokumentation är en integrerad del av verksamheten. Den används för att utveckla verksamheten samt hjälpa barnen att stärka de förmågor som anges i läroplanen.

Pedagogerna dokumenterar barnens projekt och aktiviteter genom att lyssna på barnens tankar, samtala och göra intervjuer. Detta sker genom att vi tar till vara på barnens teckningar, bilder och material som skapas. Under projektet reflekterar vi pedagoger tillsammans med barnen kontinuerligt för att få syn på barnens utveckling samt lärande.

Barnen får vara delaktiga i att välja vad som ska dokumenteras och på vilket sätt.
Barnens projekt samlas i en portfoliepärm under förskoletiden.