Skip links

Skola

År 5-6

Gruppen börjar varje dag med en samling 8.30. Syftet med samlingen är att varje elev blir bekräftad och att de får en stund att berätta något de vill delge gruppen. På samlingen tas också upp vad som händer under dagen, aktuella händelser i världen, samtal om jämlikhet, respekt, grupputveckling, musiklyssning, tyst läsning, högläsning och träna på att ge varandra feedback. Vissa måndagar kommer eleverna att arbeta med ”Mikrolektioner.” ”Grej of the day.”

Dagen avslutas med en samling där dagen utvärderas, görs en reflektion av vad eleverna lärt sig, vad som gått bra, mindre bra och vad som var roligast.

Vissa pass under dagen arbetar båda årskurserna tillsammans och vissa pass arbetar de åldershomogen.

Fördelen med blandade grupper är dels att varje individ arbetar där de befinner sig i sin utveckling och dels att alla i gruppen får en större förståelse för varje elevs olikheter, styrkor och svagheter.

Gruppen arbetar i projekt och ämnesperioder. Projektet utgår ifrån so/no ämnen men även andra ämnen ingår.

Eleverna kommer att föra in sina uppdrag när de får dem i sina kalendrar. Denna kalender tas med varje dag till skolan.

Kärnämnena
Vi satsar mycket på att höja kunskapsutvecklingen ännu mer i alla kärnämnen. Vi arbetar utifrån de nationella målen. Eleverna är väl insatta i vad mål är och vikten av att arbeta mot dem. Inför varje nytt avsnitt går alla igenom målen och vad syftet med uppgifterna är. De får uppdrag som de arbetar med i skolan och hemma. När perioden är slut utvärderar eleverna sitt arbete och stämmer av med målen.

Eleverna arbetar i olika grupper med ämnena beroende på vilket år de går och var de befinner sig i sin utveckling. Det är olika pedagoger som leder passen.