Skip links

Skola

År 3-4

Gruppen börjar med samling varje dag kl.8.30. Syftet med samlingen är att varje elev blir bekräftad och de får en stund att berätta något som de vill delge gruppen. På samlingen tas också upp vad som händer under dagen, aktuella händelser i världen, samtal om jämlikhet, respekt, grupputveckling, personlig utveckling, musiklyssning, tyst läsning, högläsning, träna på att ge varandra feedback.

Dagen avslutas månd, torsd, fred med en samling där dagen utvärderas, görs en reflektion över vad eleverna har lärt sig, vad som har gått bra, vad som kan bli bättre, vad som har varit roligast under dagen.

Alla elever har tillgång till iPads. Från år 4 får man sin egen iPad. Allt arbete med dessa verktyg är pedagogisk avpassat och lärarlett.

Fördelen med att ha blandade grupper är dels att varje individ arbetar där de befinner sig i sin utveckling och dels att alla i gruppen får en större förståelse för varje elevs olikheter, styrkor och svagheter.

Gruppen arbetar i projekt och ämnesperioder. Projekten utgår ifrån so/no ämnen men även andra ämnen ingår.

Kärnämnena
Vi satsar mycket på att höja kunskapsutvecklingen ännu mer i alla kärnämnen. Vi arbetar utifrån de nationella målen. Eleverna är väl insatta i vad mål är och vikten av att arbeta mot dem. Inför varje nytt avsnitt går alla igenom målen och vad syftet med uppgifterna är. De får läxor (uppdrag) som de arbetar med i skolan och hemma. När perioden är slut utvärderar eleverna sitt arbete och stämmer av med målen.

Eleverna arbetar i olika grupper med ämnena beroende på vilket år de går och var de befinner sig i sin utveckling. Det är olika pedagoger som leder passen.

Eleverna planerar upp sitt arbete inom de olika ämnena utifrån vad de behöver träna på och vad som står i deras handlingsplan.